Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Program de studiu de masterat

   Comunicare interculturală și traducere profesională

Forma de învăţământ: cu frecvenţă, 4 semestre (acreditat)

Taxă de înscriere: 150 lei

Taxă școlarizare / semestru:    3600 lei

 
         Programul de studiu universitar de masterat Comunicare interculturală şi traducere profesională din cadrul Universităţii „HYPERION” se bazează pe corespondenţa dintre rezultatele în învăţare, respectiv cercetare, şi calificarea universitară de master. Programul de studiu menţionat mai sus se prezintă sub forma unui pachet de documente care include: obiectivele generale si specifice ale programului;planul de învăţământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare; fişele disciplinelor incluse în planul de învăţământ, respectiv rezultatele în învăţare  exprimate în forma competenţelor cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplină; modul de examinare si evaluare la fiecare disciplină, ţinând cont de rezultatele planificate; modul de organizare si conţinutul examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale corespunzătoare calificării universitare.

        Studiile universitare de masterat pentru programul Comunicare interculturală şi traducere profesională asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. În conformitate cu prevederile legale, studiile de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare si constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE MASTERAT „COMUNICARE INTERCLTURALĂ ŞI TRADUCERE PROFESIONALĂ”

Obiective generale:

 • consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul documentării filologice pentru decidenţii şi specialiştii în filologie din România şi pe plan internaţional, precum şi aprofundarea unor practici actuale ale filologiei, care sunt de mare interes pentru îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor;
 • asigurarea unor competenţe care să certifice fiecărui cursant nivelul de calificare atins în domeniu;
 • crearea unui corp de profesionişti din rândul absolvenţilor cursului, care să activeze cu responsabilitate şi profesionalism  în vederea dezvoltării de noi programe de succes, identificării oportunităţilor de piaţă, a nevoilor consumatorilor şi a dezvoltării strategiilor corespunzătoare;
 • recunoaşterea competenţelor acumulate care să ofere posibilitatea mobilităţii transfrontaliere, în spaţiul european al forţei de muncă pregătite în România;

Obiective specifice:

 • însuşirea modalităţilor de înglobare a tehnicilor şi practicii traducerilor profesionale în dialogul intercultural;
 • formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comentare a unui text, editarea şi/sau traducerea lui;
 • cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de culegere, analiză şi interpretare  a informaţiilor din surse deschise, pentru întocmirea de bibliografii tematice;
 • însuşirea utilizării  instrumentarului de lucru necesar în promovarea dialogului intercultural;
 • familiarizarea cursanţilor cu limbajele specifice ale ştiinţelor pentru realizarea dialogului în cadrul aquis-ului comunitar european;
 • dezvoltarea abilităţilor privind cercetarea în domeniul filologiei istoriei literare, bibliologiei, în vederea adâncirii studiilor spre doctorat;
 • cunoaşterea procedeelor de obţinere a informaţiilor prin schimb interbibliotecăresc internaţional;
 • construirea unei atitudini etice corecte a masteranzilor faţă de cercetarea umanistă în general;
 • implicarea masteranzilor în construirea şi difuzarea unei imagini corecte a culturii româneşti, pentru a sta demn în dialog cu alte culturi naţionale europene şi/sau mondiale.