Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Eliberare acte de studiu

 

 

Actele de studii se eliberează titularului.

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii instituţiei, pe baza unei procuri notariale, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii.

În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. La procură se anexează o copie a certificatului de naştere al titularului, iar persoana împuternicită se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură. Persoana împuternicită trebuie să prezinte chestionarul completat de titularul actelor de studii.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliu/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supra-legalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

Procura notarială, în original, se păstrează, cu termen permanent, în arhiva instituţiei care eliberează actul de studii.