Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Admitere

Universitatea Hyperion din Bucureşti

Facultatea de Științe Sociale, Umaniste si ale Naturii

Programul de studii de licență: Limba şi Literatura Română – O Limbă şi Literatură Modernă (Engleză, Japoneză)

 

 

REGULAMENTUL

de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de Științe Sociale, Umaniste si ale Naturii domeniul Limbă și Literatură pentru anul universitar 2023-2024

 Admiterea în învăţământul superior în anul universitar 2023-2024 se face în conformitate cu următoarele acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea si desfăşurarea studiilor universitare de master, H.G. nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul univ. 2023-2024 publicată în M.Of. nr. 342bis/24.04.2023.

 1. Categorii de candidați
 2. Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
 3. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 4. Admiterea cetăţenilor din statele terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei.

 

 

 1. Organizarea admiterii

Pentru ciclul de studii universitare de licență, pentru anul universitar 2023-2024 procesul de admitere se organizează, în conformitate cu legislația în vigoare.

Admiterea se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar: sesiunea Iunie – Iulie 2023 şi Sesiunea August – Septembrie 2023, conform calendarului admiterii. Concursul de admitere nu se poate desfășura în afara celor două sesiuni.

Consiliile facultăţilor vor lua măsuri pentru repartizarea cadrelor didactice care vor realiza, împreună cu secretariatele, înscrierea candidaţilor. Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul general, în corp A, Calea Călăraşilor nr. 169, parter, în zilele şi orele stabilite.

 • Comisiile de admitere

În cadrul UHB se constituie prin Decizie a Rectorului următoarele comisii:

a). Comisia centrală de admitere a Universității Hyperion din București, în componența căreia intră membrii Biroului Executiv al Consiliului de Administrație şi alte cadre didactice. Preşedintele comisiei este Ordonatorul de Credite Universităţii, iar vicepreşedintele este prorectorul; Sediul Comisiei centrale de admitere pe universitate este la Rectorat. Comisia centrală de admitere organizează și supraveghează desfășurarea admiterii.

b). Comisiile de admitere ale facultăților;

c). Comisia de contestații a Universității Hyperion din București, în componența cărora intră câte un membru al Biroului Consiliului fiecărei facultăţi şi alte cadre didactice.

Consiliile facultăţilor vor organiza, până la 31 mai 2023, comisii de admitere la nivelul fiecărei facultăţi, formate din 3-7 membri, al căror preşedinte este decanul sau prodecanul facultăţii, aprobate de rector. Comisiile de admitere ale facultăților vor desemna o persoană responsabilă cu certificarea conformității cu originalul pentru actele depuse de candidați. Întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere revine conducerii facultății și comisiei de admitere a acesteia.

 1. Desfășurarea admiterii

Admiterea se realizează pe bază mediei de la examenul de bacalaureat în ordinea mediilor până la ocuparea locurilor aprobate.

Numărul de locuri aprobate de Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti pentru programul de studii de licență Limba şi Literatura Română – O Limba şi Literatura Modernă (Engleză, Japoneză)

Program de studii universitare de licență Domeniul de studii universitare de licență  

 

Formă de înv.

Limba de predare Număr locuri Numărul de credite de studii transferabile

Status din punct de vedere al acreditării (acreditat / autorizat să funcționeze
provizoriu)

Limba şi Literatura Română – O Limbă şi Literatură Modernă (Engleză, Japoneză)

Limbă și Literatură

IF Română 50 180 Acreditat

 

 1. Taxa de şcolarizare:

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024  este de 3500/an pentru anii I și II și 3200/an pentru anul III.

Plata taxei se face în patru rate egale. Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul facultăţii: tel. 021 / 323.55.93, e-mail: litere@hyperion.ro

Plata primei rate din taxa de şcolarizare asigură ocuparea locului pe lista provizorie a candidaţilor admişi.

 1. Dosarul de înscriere
 2. Diploma de bacalaureat sau Diplomă echivalentă cu aceasta în original şi copie (Candidaţii care au deja calitatea de student şi vor să urmeze o specializare în cadrul Facultăţii de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii ca a doua opţiune se vor înscrie cu Diploma de bacalaureat – copie şi cu Adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student);

*În cazul candidaților cu diplomă de BAC altă țară, aceștia vor prezenta la dosar atestatul de recunoaștere/echivalare a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED).

 1. Certificatul de naştere – copie;
 2. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie;
 3. Copie CI/BI
 4. Adeverinţă medicală tip, în original (cu menţiunea “clinic sănătos”);
 5. Trei fotografii format mic (tip carte de identitate);
 6. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere de 150 lei.
 7. Cerere de înscriere la programul de licență

Decan,

Prof.univ.dr. Dorel BAHRIN