Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Bun venit!

 Universitatea „Hyperion” – București

Departamentul de Litere şi Limbi Străine

univ_hyperion

Misiunea Programului de studii de licență

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)

Programul de studii universitare de licență Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză) vizează un domeniu aparte care presupune calitate, creativitate, originalitate într-un timp al concurenței și al globalizării printr-o ierarhie valorică. Este unul din mesajele de început de studii universitare adresate celor care vor deveni absolvenții unui astfel de program.

În acest context, misiunea programului este, deopotrivă, una formativă, culturală şi ştiinţifică. Ea trebuie realizată printr-o deschidere către tot ceea ce este nou, prin asumarea unor direcţii de cercetare îndrăzneţe, prin atragerea tinerilor către modele culturale performante, prin formarea şi stimularea atitudinii creative, prin promovarea unui stil de muncă intelectual, autonom.

În această misiune, profesionalismul şi calitatea reprezintă principalele repere. Aceste valori trebuie să fie definitorii, atât pentru profesori, cât şi pentru studenţi, atât pentru activitatea de cercetare și creație artistică, cât și pentru activitatea didactică.

Pornind de la conceptul – o universitate centrată pe activitatea și evoluția studenților – Departamentul de Litere și Limbi Străine vizează:

– un învățământ centrat pe evoluția profesională care nu exclude și dezvoltarea personală a fiecărui student;

– calitatea educației prin rezultatele învățării și acumulării de cunoștințe;

– creșterea calității serviciilor educative, culturale și sociale oferite studenților;

Educaţia umanistă este centrată pe studentul-profesor, traducător, publicist, redactor, documentarist, consilier, etc. În virtutea acestui deziderat, studenții trebuie să fie:

– încurajaţi să-şi genereze şi gestioneze propriile proiecte;

– încurajați să comunice pe teme profesionale şi instituţionale;

– încurajați să evalueze propunerile, sugestiile, proiectele într-un mod asumat și responsabil;

– încurajaţi să se informeze şi să cerceteze;

– acceptaţi ca parteneri de dialog.

Scopul programului de studiu Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză) este  și acela de a urmări o integrare eficientă a absolvenților în piața muncii printr-o asumare responsabilă a sarcinilor care le revin.

Astfel, misiunea Programului este aceea de a forma specialişti cu înalte competenţe în diverse aspecte ale domeniului umanist, permițându-le să dobândească atât cunoștințe fundamentale, cât și competențe obținute prin practică, activitate de cercetare și de creație artistică.

Misiunea Programului de studii Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză) are obiective clare și realizabile, ele fiind în conformitate cu cerințele și normele legale, încadrându-se în profilul şi specializarea instituţiei de învăţământ organizatoare, Universitatea „Hyperion” din București – Departamentul de Litere și Limbi Străine. Se urmărește astfel acumularea cunoștințelor necesare investigării, studierii și analizei fenomenelor și a proceselor vieții cultural-artistice.

Aceste obiective sunt realizabile prin structura şi conţinutul planurilor de învăţământ, valoarea şi experienţa corpului profesoral, baza materială de care dispune instituţia, prin disciplinele de specialitate înscrise în planul de învăţământ al acestui program de studii, fapt ce conduce la asimilarea noţiunilor umaniste de specialitate ale viitorilor absolvenți.

Programul are o ofertă comună de cursuri fundamentale, dar și o bogată paletă de cursuri opționale și facultative prin intermediul cărora studentul își poate construi în mod flexibil proiectul de carieră în funcție de propriile aptitudini, interese și preferințe.

Planurile de învățământ, concepute în spiritul obiectivelor educaționale și competențelor scontate, prevăd denumirea programului de studiu și domeniul în care se încadrează; denumirea și nivelul calificării; durata studiilor și forma de învățământ; programele semestrelor cu precizarea disciplinelor și a codurilor acestora, a categoriei disciplinelor, a indicațiilor privind modul în care se aleg disciplinele opționale, a formelor de evaluare; structura anilor de studiu și numărul orelor pe săptămână; bilanțul privind volumul activităților de predare raportat la volumul activităților aplicative, inclusiv al practicii artistice; bilanțul privind raportul dintre volumul orelor impuse și opționale; bilanțul orelor obligatorii pe categorii de discipline; cerințele și probele examenului de licență/ absolvire; tematica lucrărilor de licență/ absolvire.

Volumul activităților de învățământ, inclusiv orele destinate practicii, pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor, se încadrează în limitele prevăzute de standardele ARACIS: 25,5 ore/săptămână, disciplinele obligatorii fiind procentual de 76,45%, a celor opționale, la rândul lor, fiind, de 23,55% și a celor facultative de 7,84% în structura orelor de activitate didactică după caracterul disciplinelor impuse de asigurarea pregătirii. Raportul dintre orele de curs și cele privind activitățile didactice aplicative (șeminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practică, etc) vizează cele 956 de ore de curs, 1034 ore de seminar/lucrări aplicative, raportul dintre ele fiind de 0,92%. Pe baza experienței dobândite și conform cu standardele specifice de evaluare, planurile de învățământ au fost evaluate și optimizate periodic la propunerea ARACIS.

Perspectivele Programului de studii Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză) constau în faptul că oferă posibilitatea extinderii competenţei studenţilor în practicarea meseriei alese în ţări ale spaţiului european. Prin obținerea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite prin pregătirea teoretică şi practică, absolvenții acestui program vor fi capabili să își continue studiile de master și de doctorat în țară și în străinătate, ca mai apoi să devină specialiști în profesiile alese.

Prin urmare, misiunea Programului de studii  Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă ( engleză, japoneză)  este în concordanţă cu întreg cadrul național al calificărilor din domeniul umanist.

Prof.univ.dr. Otilia Sîrbu

Director al Departamentului de Litere și Limbi Străine