Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Programul de studiu de licență

Programul de studii de licență

 Limba şi Literatura Română – O Limbă şi Literatură Modernă (engleză, japoneză)

  Forma de învăţământ: cu frecvenţă, 3 ani (acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018:

an I: 2300 lei, an II: 2300 lei, an III: 2100 lei

 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea programului de studiu (specializării) „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ STRĂINĂ (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)” în cadrul Departamentului de Litere şi Limbi Străine al Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii din cadrul Universităţii „Hyperion” din Bucureşti a fost determinată de necesitatea promovării şi susţinerii – în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională – a dezvoltării unor componenţe ale activităţilor umaniste în conformitate cu reglementările europene şi mondiale în domeniu.

Programul de studiu (specializarea) are ca obiectiv formarea unor cadre competitive, superior calificate pentru a participa la dezvoltarea comunicării interlingvistice în plan european şi mondial, prin asigurarea unei pregătiri temeinice, în concordanţă cu dinamica schimbărilor care se produc în mediul geopolitic.

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor, conceptelor şi tehnicilor de înţelegere a conţinuturilor comunicării în diverse limbi, dar şi edificarea abilităţilor de traducere, constituie obiective majore care fac posibilă integrarea acestora în mediul concurenţial autohton, european şi mondial, prin eficientizarea sporită a activităţilor menţionate.

Realizarea unei pregătiri curente şi de perspectivă a studenţilor, teoretică şi în special practică, care să permită desfăşurarea unor activităţi didactice, reprezintă una dintre liniile directoare ale activităţii de instruire şi educaţionale desfăşurate în cadrul programului.

Programul de studii (specializarea) asigură prin gama de discipline cuprinse în planul de învăţământ o pregătire temeinică a cadrelor calificate pentru diferite segmente ale activităţilor umaniste, în concordanţă cu schimbările calitative care se produc în dinamica politicii educaţionale interne şi externe.

Domeniile de calificare:

Programul de studii pregăteşte profesori pentru învăţământul preuniversitar, asistenţi de cercetare, cercetători, consilieri, filologi, lingvişti, experţi, traducători, interpreţi, interpreţi relaţii diplomatice, referenţi literari, secretari literari, editori, redactori, funcţionari de stat, funcţionari publici, angajaţi în companii mari şi mici, consilieri pe probleme de cultură, documentarişti.

Obiectivele generale ale programului de studiu „Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză)” sunt: 

 • consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul ştiinţelor umaniste precum şi aprofundarea unor practici actuale din domeniul filologiei, care au o mare importanţă pentru îmbunătăţirea performanţelor diverselor instituţii din domeniu, care-şi desfăşoară activitatea atât în România cât şi pe plan internaţional,
 • asigurarea unor competenţe care să certifice fiecărui cursant nivelul de calificare atins în domeniu;
 • crearea unui corp de profesionişti din rândul absolvenţilor programului de studiu, care să activeze cu responsabilitate şi profesionalism în vederea dezvoltării de noi programe de succes, a identificării oportunităţilor de piaţă, a nevoilor consumatorilor şi a dezvoltării strategiilor corespunzătoare;
 • recunoaşterea competenţelor acumulate care să ofere posibilitatea mobilităţii transfrontaliere, în spaţiul european al forţei de muncă pregătite în România;

 În concordanţă cu cele de mai sus, obiectivele specifice ale programului de studiu sunt: 

 • cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor din domeniile ştiinţifice ale lingvisticii generale, teoriei literaturii , literaturii universale şi comparate etc.
 • comunicarea eficientă şi corectă, scrisă şi orală, adecvată situaţiilor de discurs specifice, în limba română şi în limbile moderne studiate.
 • capacitatea de a descrie (dintr-o abordare sincronică sau diacronică, analitică sau sintetică etc) a fenomenelor lingvistice, literare, culturale etc aparţinând sistemelor lingvistice şi socio-culturale studiate.
 • dezvoltarea abilităţilor privind cercetarea în domeniul filologiei, istoriei literare, bibliologiei etc. în vederea aprofundării studiilor la nivel de masterat şi, apoi, doctorat;
 • însuşirea instrumentarului de lucru necesar în promovarea dialogului intercultural şi a modalităţilor de înglobare a tehnicilor şi practicii traducerilor profesionale în dialogul intercultural;
 • construirea unei atitudini etice corecte a studenţilor faţă de cercetarea umanistă în general şi în ceea ce priveşte construirea şi diseminarea unei imagini corecte a culturii româneşti, în dialogul cu alte culturi naţionale europene şi/sau mondiale.

Competenţele dobândite în cadrul programului de studiu sunt:

 • cunoaşterea în profunzime a limbii şi literaturii române şi a limbii şi literaturii engleze şi japoneze;
 • înţelegerea sistemului gramatical al limbilor română şi engleză/japoneză;
 • cunoaşterea celor mai importante teorii lingvistice şi a principalelor teorii şi curente literare;
 • capacitatea de a analiza pertinent structuri lingvistice şi literare;
 • capacitatea de a se exprima în scris şi oral în limbile română şi engleză/japoneză, în mod eficient şi adecvat situaţiilor de discurs specifice;
 • capacitatea de a corela cunoştinţe similare dobândite pe parcursul traseului de studii;
 • capacitatea de a identifica şi de a utiliza noi surse de informaţie necesare pentru rezolvarea unor probleme noi;
 • capacitatea de a-şi organiza eficient activitatea profesională şi de a aplica creativ cunoştinţele dobândite în facultate, în situaţii profesionale diverse;
 • capacitatea de adaptare la munca în echipă.

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, programul cuprinde cursuri şi seminarii, menite să transmită cunoştinţe specifice în concordanţă cu obiectivele generale şi specifice, folosindu-se metode didactice moderne, activ participative, în care rolul principal în procesul didactic îl are studentul. Parteneriatul profesor-student presupune o abordare în concordanţă cu programele analitice şi tematica seminariilor.

Programul de studiu adoptă o configuraţie a disciplinelor care este impusă de exigenţele actuale privind ridicarea nivelului profesional al celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul filologic. Disciplinele de studiu sunt prevăzute într-o succesiune logică şi definesc precis competenţele generale şi de specialitate în corelaţie cu toate competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare din ciclul următor de studii.

Cursanţilor li se oferă astfel posibilitatea de a deveni specialişti cu o solidă pregătire, capabili să facă faţă problemelor complexe ale instituţiilor şi societăţilor în care vor activa.