Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Obiective generale și specifice

ALE PROGRAMULUI DE STUDIU „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)”

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, prin caracteristicile ei dimensionale şi funcţionale, precum şi prin calitatea mediului academic de care dispune în realizarea procesului didactic, joacă un rol important  în învăţământul superior din România.

Programul de studii de licenţă „Limba şi literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză)” are misiunea de a specializa absolvenţi de învăţământ superior în domeniul umanist, formând cadre didactice pentru învăţământul primar, gimnazial sau liceal precum şi specialişti în arii variate din domeniul umanist, ca cercetători, filologi, lingvişti, traducători, referenţi literari, editori, redactori, funcţionari de stat, funcţionari publici, angajaţi în companii mari şi mici, consilieri pe probleme de cultură, documentarişti etc.

Structura planului de învăţământ cuprinde 6 semestre, conform prevederilor Bologna. Anul universitar este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni, cu precizarea că pentru ultimul semestru (6) sunt 12 săptămâni de cursuri și 2 săptămâni pentru elaborarea lucrării de licență conform standardelor în vigoare. Pentru cursurile fiecărui semestru este prevăzut un număr de minim 30 de credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS) pentru disciplinele obligatorii. Activitatea didactică se desfăşoară în conformitate cu planul de învăţământ care cuprinde pe lângă disciplinele de predare, lucrări practice, practica de specialitate şi alte activităţi. Disciplinele incluse în planul de învăţământ permit orientarea ulterioară a absolvenţilor pe piaţa muncii din România dar şi din străinătate.    

Studiile de licenţă se încheie cu un examen, constând în examenul scris la cele 4 discipline: Limba și Literatura română și Limba și Literatura modernă (engleză sau japoneză), urmat de susţinerea lucrării de licenţă.

Obiectivele generale ale programului de studiu „Limba şi literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză)” sunt:

 • consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul ştiinţelor umaniste precum şi aprofundarea unor practici actuale din domeniul filologiei, care au o mare importanţă pentru îmbunătăţirea performanţelor diverselor instituţii din domeniu, care-şi desfăşoară activitatea atât în România cât şi pe plan internaţional,
 • asigurarea unor competenţe care să certifice fiecărui cursant nivelul de calificare atins în domeniu;
 • crearea unui corp de profesionişti din rândul absolvenţilor programului de studiu, care să activeze cu responsabilitate și profesionalism în vederea dezvoltării de noi programe de succes, a identificării oportunităţilor de piaţă, a nevoilor consumatorilor şi a dezvoltării strategiilor corespunzătoare;
 • recunoașterea competențelor acumulate care să ofere posibilitatea mobilităţii transfrontaliere, în spaţiul european al forţei de muncă pregătite în România;

În concordanţă cu cele de mai sus, obiectivele specifice ale programului de studiu „Limba şi literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză)” sunt:

 • cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor din domeniile ştiinţifice ale lingvisticii generale, teoriei literaturii , literaturii universale şi comparate etc.
 • comunicarea eficientă şi corectă, scrisă şi orală, adecvată situaţiilor de discurs specifice, în limba română şi în limbile moderne studiate.
 • capacitatea de a descrie (dintr-o abordare sincronică sau diacronică, analitică sau sintetică etc) fenomenele lingvistice, literare, culturale etc ce aparțin sistemelor lingvistice și socio-culturale studiate.
 • dezvoltarea abilităților privind cercetarea în domeniul filologiei, istoriei literare, bibliologiei etc. în vederea aprofundării studiilor la nivel de masterat şi, apoi, doctorat;
 • însuşirea instrumentarului de lucru necesar în promovarea dialogului intercultural şi a modalităţilor de înglobare a tehnicilor şi practicii traducerilor profesionale în dialogul intercultural;
 • construirea unei atitudini etice corecte a studenților față de cercetarea umanistă; construirea și diseminarea unei imagini corecte a culturii româneşti, în dialogul cu alte culturi naţionale europene şi/sau mondiale.

Competenţele dobândite în cadrul programului de studiu „Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză)” sunt:

 • cunoaşterea în profunzime a limbii și literaturii române, a limbii și literaturii engleze și a limbii și literaturii japoneze;
 • înțelegerea sistemului gramatical al limbilor română şi engleză/japoneză;
 • cunoaşterea celor mai importante teorii lingvistice şi a principalelor teorii şi curente literare;
 • capacitatea de a analiza pertinent structuri lingvistice şi literare;
 • capacitatea de a se exprima în scris şi oral în limbile română şi engleză/japoneză, în mod eficient şi adecvat situaţiilor de discurs specifice;
 • capacitatea de a corela cunoştinţe similare dobândite pe parcursul traseului de studii;
 • capacitatea de a identifica şi de a utiliza noi surse de informaţie necesare pentru rezolvarea unor probleme noi;
 • capacitatea de a-şi organiza eficient activitatea profesională şi de a aplica creativ cunoştinţele dobândite în facultate, în situaţii profesionale diverse;
 • capacitatea de adaptabilitate la munca în echipă.

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, programul cuprinde cursuri şi seminarii, menite să transmită cunoştinţe specifice în concordanţă cu obiectivele generale şi specifice, folosindu-se metode didactice moderne, activ participative, în care rolul principal în procesul didactic îl are studentul. Parteneriatul profesor-student presupune o abordare în concordanţă cu programele analitice şi tematica seminariilor.

Programul de studiu adoptă o configuraţie a disciplinelor care este impusă de exigenţele actuale privind ridicarea nivelului profesional al celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul filologic. Disciplinele de studiu sunt prevăzute într-o succesiune logică şi definesc precis competenţele generale şi de specialitate în corelaţie cu toate competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare din ciclul următor de studii.

Cursanţilor li se oferă astfel posibilitatea de a deveni specialişti cu o solidă pregătire, capabili să facă faţă problemelor complexe ale instituţiilor şi societăţilor în care vor activa.

Universitatea Hyperion din București este membru fondator al Forumului Universităților Europene, cu sediul la Universitatea „La Sapienza” din Roma, membru fondator al Rețelei interuniversitare Europa-Asia, membru al Universității fără frontiere (Paris), membru al Academiei Internaționale de Personal (Kiev), Ucraina, care funcţionează sub egida consiliului Europei şi a UNESCO, membru al Clubului Rectorilor din Europa (CRE) etc.

Prof.univ.dr. Otilia Sîrbu

Director al Departamentului de Litere și Limbi Străine