Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Elemente de specificitate și oportunitate

ALE PROGRAMULUI DE STUDIU „LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)”, ÎN CONCORDANȚĂ CU CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR

 • ELEMENTE DE SPECIFICITATE

   Prin excelență, învățământul din domeniul umanist are și un caracter practic. Formarea limbajului și a structurilor lingvistice implică deopotrivă cultivarea intelectuală a studentului, formarea unor deprinderi și structuri creative specifice, dar și însușirea unei culturi intelectuale vaste. Studiile la Programul de licență Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză) urmăresc formarea unor abilități și însușirea unor cunoștințe prin care se asigură dezvoltarea competențelor necesare  practicării cu succes a profesiilor umaniste dar și a celor tehnice, precum și evoluția profesională neîntreruptă a absolvenților.

   În cadrul Programului de licență Limba și literatura română – O limbă și literatură  modernă (engleză, japoneză) se urmărește formarea unor specialiști de valoare, cu o cultură umanistă adecvată, pregătiți pentru dezvoltarea competențelor implicite domeniului. Obținerea acestora este concepută prin două modalități: una obligatorie, care asigură pregătirea teoretică de specialitate și alta opțională determinată de libera alegere a studenților în funcție de interesele și preocupările specifice.

   Programul de studii de licență Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză) oferă studenților o trecere firească de la studiul profesiilor de profesor, traducător, interpret, (etc) la înțelegerea atributelor acestora în ansamblul fenomenului cultural al secolului al XXI-lea. Prin acest program universitar, absolventul va putea face față oricăror provocări pe care le va întâlni în cariera sa.

   Programul oferă un număr de cursuri generale pentru îmbogățirea culturii umaniste dar și cursuri practice menite să cizeleze și să sporească talentul, creativitatea, spontaneitatea și imaginația studentului în viitoarea sa profesie.

   Scopul acestui program este acela de a încuraja o explorare riguroasă a teoriei în domeniul umanist, de a stimula gândirea critică și de a încuraja cercetarea interdisciplinară. care în ultimele trei decenii, se impune din ce în ce mai mult.

   În acest sens, programul de studii pregătește profesori pentru învățământul preuniversitar, asistenți de cercetare, cercetători, consilieri, filologi, lingviști, experți, traducători, interpreți, interpreți relații diplomatice, referenți literari, secretari literari, editori, redactori, funcționari de stat, funcționari publici, angajați în companii mari și mici, consilieri pe probleme de cultură, documentariști.

Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de Programul de studii de licență

„Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză)”

   Procesul de învățământ îmbină pregătirea teoretică și cea practică în scopul eficientizării și adaptării la cerințele pieței muncii. De asemenea, specificul domeniului impune realizarea unor aplicații practice în instituții de profil, pentru care este prevăzut stagiul de practică.

   În concordanță cu Carta Universității și Misiunea, Programul de licență Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză)  asigură instruirea specialiștilor de înaltă competență profesională în domeniul umanist și nu numai.

   Programul își propune să formeze profesioniști care răspund, prin metodele și tehnicile de lucru dobândite, provocărilor societății de astăzi. Programul de licență  Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză):

 • extinderea și diversificarea informației profesionale din domeniu și racordarea la valorile actuale naționale și europene;
 • formarea unor specialiști de valoare, cu o cultură umanistă adecvată, pregătiți pentru a face față provocărilor sociale;
 • cultivarea talentului, formarea personalității artistice și dezvoltarea mijloacelor expresive din domeniul de specialitate;
 • însușirea unei culturi umaniste adecvate cerințelor creației;
 • aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice;
 • dezvoltarea și întărirea capacității filologice de a lucra cu diferite tehnici de specialitate;
 • întărirea capacității de adaptare la noile tendințe și necesități de pe piața muncii;
 • formarea capacității filologice de a profesa în domeniu în țară și peste hotare;
 • obținerea de competențe ce țin de inițierea și implicarea în activitatea proiectelor naționale, europene și internaționale;
 • formarea competențelor de a elabora lucrări teoretice, articole de analiză a procesului creator, referate, lucrări de licență la un înalt nivel profesional.

Obiectivele Programului de studii de licență

Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză)

   În concordanță cu Carta Universității și Misiunea, Obiectivele Programului de studii de licență Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, japoneză) asigură instruirea specialiștilor de înaltă competență profesională în domeniul umanist și nu numai.

   Programul își propune să formeze profesioniști care răspund, prin metodele și tehnicile de lucru dobândite, provocărilor societății de astăzi. Obiectivele primordiale ale programului de studiu sunt centrate pe formarea capacităților de cercetare și creație artistică ale absolventului de studii filologice prin dezvoltarea spiritului de inițiativă culturală și socială prin intermediul unor competențe transversale, specifice domeniului.

   Programul de studii de licență Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză) a fost conceput prin operaţionalizarea competenţelor de fomare structurate pe trei dimensiuni:

– Competenţe cognitive

– Competenţe aplicativ-practice (abilităţi) instrumental-operaţionale

– Competenţe de comunicare şi relaţionale

   Competenţele profesionale ale specialiştilor din domeniul „Limbă şi Literatură” care trebuie dobândite de către absolvenţii specializării Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză) se structurează pe mai multe dimensiuni:

Competenţe profesionale:

 • Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale si comparate
 • Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba maternă şi română/modernă
 • Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic al limbii materne
 • Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare materne
 • Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii B şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală
 • Analiza textelor literare în limba B, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă.

Competenţe transversale:

 • Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica profesională.
 • Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 • Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.

 

 • ELEMENTE DE OPORTUNITATE

Competenţele specifice sunt:

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:

 • Definirea conceptelor, identificarea și exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare și comparatisticii; familiarizarea cu metodele de analiză specifice studiului interdisciplinar al științelor umaniste
 • Explicarea și interpretarea formelor de evoluție și a temelor esențiale ale literaturii universale și comparate, explicarea transformărilor produse în lingvistica generală și interpretarea conceptelor, perspectivelor și metodelor utilizate în teoria literară modernă
 • Aplicarea conceptelor de lingvistică generală, teorie literară și literatură comparată în investigarea dinamică și interelaționarea fenomenelor literare/culturale. Relaționarea discursului literar cu discursul cultural, în general, dar și cu cel științific.
 • Abordarea critică a ideilor și orientărilor teoretice în studiul lingvisticii precum si al literaturii.
 • Elaborarea unor proiecte specifice și interdisciplinare pentru lingvistica generală, teoria literaturii, literatura universală și comparată, utilizând metode și principii moderne.
 • Definirea principalelor trăsături ale comunicării orale și scrise, ale receptării și producerii de texte (inclusiv a textelor științifice din domeniul umanist în limba română
 • Interpretarea relației dintre mesajul oral sau scris și contextul său, explicarea tehnicilor argumentative și de construcție a mesajului în limba română.
 • Receptarea critică și producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării științifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licență etc.) în limba română.
 • Utilizarea cu discernământ și probitate științifică a surselor de informare.
 • Organizarea unor dezbateri, construirea unui studiu de caz și argumentarea structurii acestuia.
 • Definirea și exemplificarea conceptelor, domeniilor și metodelor lingvistice de bază, a structurii și funcționării limbii materne în sincronie și diacronie
 • Explicarea și interpretarea realității lingvistice contemporane. Explicarea principalelor linii de evoluție a limbii române, a diferențelor dintre normă și uz
 • Analiza sub aspect lingvistic a actelor de comunicare orală sau scrisă; utilizarea informației teoretice în aplicații practice (predarea limbii materne, monitorizarea și optimizarea comunicării verbale etc.)
 • Recunoașterea problemelor controversate ale descrierii lingvistice, compararea și ierarhizare a surselor de informație
 • Elaborarea unor proiecte profesionale în domeniul limbii române contemporane și, în general, al lingvisticii, pornind de la principiile studiului diacronic și sincronic al acesteia
 • Descrierea și exemplificarea evoluției literaturii române și a folclorului
 • Explicarea formelor de evoluție a literaturii române (epoci, curente, genuri etc.) și interpretarea fenomenului literar în context istoric și cultural. Explicarea unor concepte cheie în înțelegerea literaturii române, precum și interpretarea textului folcloric
 • Relaționarea textelor și contextelor diverse, operarea cu tehnicile de analiză textuală. Abordarea din diverse perspective interpretative a unui text literar precum și aplicarea conceptelor și metodelor etnologiei și antropologiei culturale în investigarea fenomenelor de cultură populară.
 • Interpretarea și evaluarea critică a fenomenului literar al culturii materne si al culturii populare corespunzătoare, în contexte diferite
 • Formularea, în cadrul unor proiecte profesionale, a unui punct de vedere profesional, asupra fenomenului literar, pornind de la pozițiile exprimate în textele de critică și istorie literară precum și asupra textelor folclorice, pornind de la bibliografia de specialitate.

LIMBI ȘI LITERATURI MODERNE:

 • Definirea principalelor trăsături ale comunicării orale și scrise, ale receptării și producerii de texte (inclusiv a textelor științifice din domeniul umanist în limba modernă)
 • Interpretarea relației dintre mesajul oral sau scris și contextul său, explicarea tehnicilor argumentative și de construcție a mesajului în limba modernă.
 • Receptarea critică și producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării științifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licență etc.) în limba modernă.
 • Utilizarea cu discernământ și probitate științifică a surselor de informare.
 • Organizarea unor dezbateri, construirea unui studiu de caz și argumentarea structurii acestuia.
 • Descrierea sistemului fonetic, lexical și gramatical al limbii moderne în varianta sa standard și definirea conceptelor lingvistice de bază specifice limbii moderne.
 • Explicarea clasificărilor morfologice, sintactice, semantice, pragmatice și analizarea discursurilor orale și scrise în limba modernă, utilizând aparatul conceptual al lingvisticii
 • Receptarea corectă a discursurilor orale și scrise în limba modernă. Producerea fluentă și spontană de texte orale și scrise (inclusiv traduceri), adaptând vocabularul și stilul în funcție de situația de discurs și de subiectul tratat.
 • Evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text oral sau scris, identificarea abaterilor grave de la sistemul de norme gramaticale și lexicale ale limbii moderne studiate și corectarea lor, inclusiv prin implicarea de instrumente auxiliare.
 • Redactarea de eseuri, texte informative și apelative pe diferite teme, și de traduceri în domeniul științelor umaniste, folosind mijloacele auxiliare specifice.
 • Precizarea specificului epocilor și curentelor literare din spațiul lingvistic al limbii moderne studiate și descrierea lui pe fundalul evoluției culturii și civilizației țării/țărilor din acest spațiu lingvistic
 • Explicarea poziției operelor literare lecturate în sistemul literar al limbii moderne studiate și raportarea lor la tradițiile literare din acea limbă
 • Analiza textelor ficționale în limba modernă atât în mod spontan și original cât și pe baza selectării și sintetizării literaturii secundare.
 • Evaluarea, compararea și selectarea literaturii secundare în baza unor criterii valorice explicite.
 • Realizarea analizei literare detaliate a unui text sau a unui grup de texte din literatura modernă studiată, în urma consultării literaturii secundare, folosind adecvat termenii de teorie literară în respectiva limbă modernă, regulile citării și parafrazei.

Principalele ocupații posibile conform C.O.R.  

Grupa 2643 – Traducători, interpreți și alți lingviști

264301 filolog 264309 revizor lingvist
264302 interpret 264310 terminolog
264303 interpret relații diplomatice 264311 translator emisie
264304 referent literar 264312 cercetător în lingvistică
264305 secretar literar 264313 asistent de cercetare în lingvistică
264306 traducător (studii superioare) 264314 cercetător în filologie
264307 translator 264315 asistent de cercetare în filologie
264308 grafolog 264316 interpret al limbajului mimico-gestual

   În acest context, absolvenții Programului de studii de licență Limba şi literatura românăO limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză) vor avea posibilitatea să identifice oportunități și să-și dezvolte abilitățile necesare pentru a se adapta cerințelor existente la nivel național și internațional.

   Aceștia vor putea evalua impactul unor inițiative personale care să le asigure o bună dezvoltare în plan profesional și sporirea competitivității în raport cu mediul cultural, artistic de referință.

 

Prof.univ.dr. Otilia Sîrbu

Director al Departamentul de Litere și Limbi Străine