Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Cercul Științific Studențesc

 

Cercetarea ştiinţifică a studenţilor este o componentă importantă a activităților universitare, cu efecte directe în formarea lor profesională, în dezvoltarea domeniului, reprezentând un barometru al strategiei managementului instituțional; de asemenea, este  o interfaţă între teoria şi practica domeniului filologic, contribuind la formarea aptitudinilor euristice şi  pragmatice ale tinerilor. Pe aceste coordonate, cercul ştiinţific studenţesc este o modalitate extracurriculară şi facultativă de formare și instruire a studenţilor interesați de cercetarea ştiinţifică, având drept scop principal formarea deprinderilor și tehnicilor de cercetare și documentare în domeniile filologice, iar ca scopuri  secundare, aprofundarea cunoștințelor dobândite în cadrul instituțional sau prin educație nonformală, integrarea în echipe de cercetare interdisciplinare.

1
Obiectivele urmărite în cadrul activităților sunt:

  • Organizarea și desfășurarea de dezbateri tematice;
  • Identificarea domeniului de interes pentru fiecare student participant și încercarea de specializare în acesta;
  • Consolidarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele de studiu;
  • Stimularea și încurajarea dezbaterilor între studenţi şi profesori într-un cadru nonformal;
  • Implicarea tinerilor în activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul facultății;
  • Elaborarea referatelor şi comunicărilor ştiinţifice;
  • Susținerea lucrărilor în cadrul organizat al ședințelor de cerc;
  • Pregătirea și susținerea acestora în cadrul sesiunilor de comunicări științifice al conferințelor naționale.

2

 

Cercul ştiinţific studenţesc se organizează în funcție de tematicile propuse spre cercetare de către cadrele didactice din facultate, pe baza opţiunii libere a studenților. Şedinţele de cerc ştiinţific studenţesc se desfășoară o dată pe lună şi se organizează pe bază de referate, elaborate individual sau colectiv, din temele programului de cercetare ştiinţifică studenţească.

Cercul științific al studenților filologi Mircea Eliade are ca misiune dezvoltarea profesională a studenților filologi, inițierea acestora în cercetarea de profil, implicarea lor în activitățile extinse ale departamentului sau ale facultății.

Dinamica activităților, de la înființarea lui (2011) și până în prezent,  demonstrează interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea pasiunii studenților în ceea ce privește cercetarea fenomenelor lingvistice, literare, folclorice, sociologice, mitologice etc., pentru identificarea modului în care conceptele specifice disciplinelor în care se specializează sunt aplicabile unor statusuri care pot deveni studii de caz, pentru încurajarea prezentării rezultatelor cercetării la manifestările științifice naționale sau internaționale.

În cadrul ședințelor de cerc se urmăreşte identificarea unor conexiuni între aspectele teoretice şi cele aplicative, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenţilor spre publicarea lucrărilor prezentate în reviste sau spre susținerea lor în cadrele simpozioanelor, ale conferințelor naționale și internaționale. De asemenea,  multe din temele abordate la ședințele de  cerc sunt adaptate temelor pentru care studenții au optat pentru lucrările de licenţă, ei având prilejul să prezinte capitole din acestea.

3

 

Propunerile de teme pentru cercul științific se realizează de către fiecare cadru didactic, care stabilește, de comun acord cu studenții interesați, un termen de predare a cercetării, în vederea evaluării de specialitate, și o dată de desfășurare a ședinței. Toate ședințele de cerc se anunță prin afișarea tematicii și a participanților la avizierul facultății, având caracter public. Lucrările prezentate pot fi premiate de către facultate sau pot primi recomandări de reconsiderare a metodelor și tehnicilor de cercetare.

Untitled