Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Regulamentul Departamentului

Capitolul  I.  DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art.1.

Departamentul de Litere şi Limbi Străine se organizează şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei Universităţii Hyperion din Bucureşti, a Regulamentului de funcţionare al Universităţii Hyperion a Regulamentului, privind alegerea structurilor şi funcţiilor de conducere la Universitatea Hyperion – 2011, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Facutăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, a Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor Universităţii Hyperion şi a celorlalte reglementări legale în vigoare.

 

Art.2.

(1) Departamentul este o unitate academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

(2) Un departament poate avea în componenţă centre, laboratoare sau cabinete de cercetare şi extensii universitare care facilitează crearea şi transferul de cunoaştere şi care sunt responsabile  de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare.

(3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin hotărârea Senatului universitar, la propunerea Consiliului facultăţii în care funcţionează.

(4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii.

(5) Departamentul este condus de Consiliul departamentului şi de directorul de departament.

(6) Organizarea şi funcţionarea departamentelor se stabilesc prin regulamente aprobate de către Consiliul facultăţii şi de Senatul universităţii.

 

Art.5.

Toate activităţile didactice, ştiinţifice, administrative, culturale sau de altă natură din cadrul Departamentului de Litere şi Limbi Străine se desfăşoară în conformitate actele normative enumerate la art. 1.  Prevederile acestor documente normative, precum şi ale prezentului regulament, sunt obligatorii atât pentru studenţii şi masteranzii departamentului, cât şi pentru toate categoriile de personal care lucrează în departament, indiferent de forma de angajare a acestora – permanentă, în cumul sau plata cu ora.

 

Art.6.

Din cadrul departamentului fac parte toate cadrele didactice şi de cercetare titulare. În cadrul Departamentului de Litere şi Limbi Străine funcţionează următoarele specializări: Limba şi Literatura Română – O Limbă şi Literatură Modernă (engleză, franceză, japoneză), organizată în sistem Ciclul I Bologna şi Comunicare Interculturală şi Traducere Profesională organizată în sistem Ciclul II Bologna.

 

Art.7.

Consiliul departamentului este compus din cadre didactice titulare în departamentul respectiv, cu experienţă în activitatea didactică şi de cercetare. Directorul de departament şi membrii Consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare, pentru un mandat de 4 ani. Mandatul este reînnoibil.

 

Capitolul  II.  STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI

 

Structura departamentului

 

Art. 8.

La nivelul Departamentului de Litere şi Limbi Străine îşi desfăşoară activitatea: specializarea: Limba şi Literatura Română – O Limbă şi Literatură Modernă (engleză, franceză, japoneză), Centrul de Cercetare Ştiinţifică al Departamentului de Litere şi Limbi Străine, precum şi secretariatul acestuia.

 

Conducerea departamentului

 

 1. CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

 

Art. 9.

Componenţa Consiliului departamentului

(1) Organismul de conducere al departamentului este Consiliul departamentului.

(2) Consiliul departamentului este format din 5-7[1] membri aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare.

(3) Pentru alegerea membrilor în consiliul departamentului se aplică, în mod corespunzător prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivelul Universităţii „Hyperion” şi ale prezentului regulament (cap. III).

(4) Consiliul departamentului este compus din:

– preşedintele consiliului – (directorul departamentului),

– un secretar tehnic,

– membri.

 

Art. 10 .

Atribuţiile şi competenţele Consiliului departamentului

Consiliul departamentului are următoarele competenţe şi atribuţii:

(a). organizează şi conduce întreaga activitate din departament;

(b). propune înfiinţarea sau desfiinţarea de programe de studii;

(c). înfiinţează centre, laboratoare  şi cabinete de cercetare, şcoli postuniversitare şi extensii universitare.

(d). avizează planurile de învăţământ şi statele de funcţii;

(e). propune criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a personalului didactic de cercetare;

(f). evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul departamentului;

(g). propune criterii şi standarde specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare;

(h). propune criterii de admitere la toate nivelurile de studii;

(i). elaborează proiectul programului de activitate, care se aprobă de către senatul

universitar;

(j). elaborează şi analizează programele analitice aferente disciplinelor arondate şi le supune aprobării, consiliului facultăţii şi a  senatului universitar;

(k). propune modul de evaluare pe parcurs şi modul de finalizare (examene, verificări pe parcurs) la disciplinele arondate;

(l). avizează planurile tematice de seminar şi calendarul disciplinelor;

(m). dezbate şi aprobă bibliografii de examen (inclusiv pentru licenţă) pentru disciplinele arondate;

(n). propune programul anual de editare a cursurilor, a caietelor de seminar şi de lucrări practice, a altor materiale didactice şi urmăreşte procesul de redactare;

(o). elaborează planul anul de cercetare al departamentului, pe baza planurilor individuale de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice;

(p). propune încheierea de contracte de cercetare ştiinţifică, incluse în planul de cercetare şi repartizează cadrele didactice pe colective de cercetare pentru realizarea contractelor;

(r). analizează periodic performanţele cadrelor didactice şi ale studenţilor la disciplinele arondate;

(s). consiliază cadrele didactice în elaborarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică individuală (referate de doctorat, teze de doctorat etc);

(ş). propune decanatelor activităţi în sprijinul studenţilor: consultaţii la disciplinele arondate departamentului, pentru licenţă, pentru examen etc.;

(t). evaluează anual activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice sau a cercetătorilor şi propune calificative;

(ţ) propune recompense şi sancţiuni pentru corpul profesoral şi personalul de cercetare din department;

(u). face propuneri în materie de posturi, propune comisiile de concurs,

(v). sprijină decanatele în organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice;

(x). propune specializări pentru licenţă şi masterat;

(y). face propuneri de cooperare academică internaţională;

(z). utilizează resursele materiale puse la dispoziţia departamentului cu respectarea prevederilor legale.

 

Art.11.

Şedinţele Consiliului departamentului

(1) Şedinţele Consiliului departamentului se desfăşoară de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Ordinea de zi a şedinţei de departament se propune de către directorul de department şi se aduce la cunoştinţa membrilor acesteia cu cel puţin trei zile înaintea desfăşurării acesteia.

(2) Directorul de departament convoacă şedinţa prin convocator cu specificarea ordinei de zi a acesteia. La şedinţele de departament sunt obligaţi să participe toţi membrii Consiliului departamentului.

(3) Membrii Consiliului departamentului au dreptul la libera opinie în legatură cu oricare din problemele discutate.

(4) Lucrările şedinţelor sunt consemnate în procese verbale semnate de cel puţin

doi membrii ai Consiliului departamentului. Procesele verbale ale şedinţelor se păstrează la secretariatul departamentului şi vor putea fi consultate de membrii acestuia.

 

Art.12. Hotărârile Consiliului departamentului

(1) Consiliul departamentului emite hotărâri sau recomandări

(2) Hotărârile Consiliului departamentului se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al acestora.

(3) La şedinţele Consiliului departamentului pot participa ca invitaţi şi alte cadre

didactice şi de cercetare din universitate, cu funcţii de conducere sau de execuţie, ori persoane din afara instituţiei, implicate direct în susţinerea departamentului.

 

 1. Directorul de departament

 

Art. 13.

(1) Directorul de departament asigură conducerea operativă a departamentului.

(2) Directorul de departament este ales prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare ale departamentului.

(3) Directorul de departament este confirmat de către Consiliul Facultăţii şi validat de Senatul universitar, cu majoritate simplă.

(4) Directorul de departament ia decizii în toate domeniile de competenţă ale Departamentului şi răspunde de asigurarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestuia – emiţând în acest sens dispoziţii.

(5) Directorul de departament răspunde, pentru activitatea sa, în faţa Consiliului Departamentului, Consiliului Facultăţii, Decanului, a Biroului Consiliului, a Consiliului de Administraţie, a Senatului şi a Rectorului.

 

Art. 14.

Atribuţiile şi responsabilităţile directorului de departament

Directorul de Departament are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

(a) elaborează Statele de funcţii, conform prevederilor legale, şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de acestea;

(b) contribuie la elaborarea şi implementarea Planurilor de învăţământ;

(c) coordonează activitatea de cercetare din departament;

(d) răspunde de managementul calităţii şi de managementul financiar al resurselor atrase ale departamentului;

(e) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din departament, conform legii;

(f) asigură autoevaluarea periodică a departamentului, în vederea clasificării acestuia conform legii;

(g) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;

(h) propune consiliului facultăţii mărirea normei didactice a personalului care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;

(i) participă la stabilirea competenţelor generale, specializate şi transversale aferente programelor de studii la a căror curricula contribuie disciplinele aflate în coordonarea departamentului;

(j) organizează activitatea de tutoriat şi numeşte îndrumătorii de an din cadrele didactice titulare.

 

Art. 15.

Directorul de departament poate fi revocat din funcţie, de către Senatul universitar la propunerea Rectorului sau a Decanului, când se constată una din următoarele situaţii:

 1. a) încalcă dispoziţiile Codului de etică şi deontologie profesională universitară cu privire la conflictul de interese;
 2. b) se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de normele legale în vigoare şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
 3. c) a încălcat şi/sau nu a dus la îndeplinire îndatoririle ce îi revin, în virtutea funcţiei ocupate, cu privire la standardele de performanţă în activitatea didactică şi de cercetare a departamentului.

 

 1. Centrul de Cercetare Ştiinţifică al Departamentului de Litere şi Limbi Străine

 

Art.16.

(1) Centrul de Cercetare Ştiinţifică al Departamentului de Litere şi Limbi Străine (CCŞDLLS) din cadrul Departamentului de Litere şi Limbi Străine, s-a înfiinţat conform Hotărârii Senatului Universităţii Hyperion.

(2) Funcţionarea CCŞDLLS se desfăşoară conform legilor în vigoare, a Cartei  Universităţii Hyperion-2011, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, a Regulamentului său de organizare şi funcţionare, care poate fi modificat sau completat prin hotărâri ale Consiliului departamentului.

(3) Misiunea fundamentală a CCŞDLLS este de realizare a unui complex de activităţi menite să promoveze, să sprijine şi să dezvolte în departament şi facultate, programe de cercetare, de educaţie universitară şi postuniversitară, cu un ridicat nivel de performanţă, în context naţional şi internaţional.

(4) Centrul este condus de un cancelar adjunct, responsabil cu cercetarea ştiinţifică aflat în subordinea directă a Directorului de Departament şi sub coordonarea Cancelarului facultăţii.

Art. 17. Cancelarul adjunct este desemnat de către Decan, la propunerea Directorului de Departament, cu consultarea Consiliului Facultăţii şi are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. cu susținerea Cancelarului Facultăţii coordonează activităţile de mobilitate a cadrelor didactice şi a studenţilor, de colaborare internaţională şi de participare la manifestările ştiinţifice internaţionale;
 2. cu susținerea Cancelarului Facultăţii coordonează activitatea cercurilor studenţeşti şi organizarea sesiunilor de comunicări;
 3. coordonează activitatea redacţională, a publicaţiilor editoriale la nivel de departament, precum şi cea de monitorizare a organizării manifestărilor ştiinţifice;
 4. cu susținerea Cancelarului Facultăţii, coordonează activitatea redacţională, a publicaţiilor editoriale, precum şi cea de monitorizare a organizării conferinţelor internaţionale organizate la nivelul departamentului;
 5. coordonează activităţile de cercetare la nivel de departament, în care sunt incluşi studenţii şi masteranzii, alcătuieşte strategia, planul, bugetul şi raportul de cercetare la nivelul departamentului, pe baza propunerilor Cancelarului Facultăţii, Directorilor de departament, a centrelor de cercetare şi le supune aprobării Consiliului facultăţii;
 6. coordonează activităţile de identificare, dezvoltare si desfăşurare a proiectelor/ contractelor/ granturilor de cercetare, a surselor de finanţare  a cercetării ştiinţifice la nivel de departament;

Art. 18. Principalele atribuţii şi activităţi desfăşurate de CCŞDLLS, care stabilesc şi domeniile de competenţă, sunt:

 1. a) aplicarea strategiei de cercetare a Facultăţii, în concordanţă cu priorităţile existente în domeniu, pe plan internaţional, naţional şi local, şi cu cerinţele pieţei;
 2. b) sprijinirea şi asigurarea unui cadru organizatoric corespunzător activităţilor de cercetare ştiinţifică, proiectare, consulting, analiză şi expertiză tehnică, asistenţă tehnică, perfecţionare, studii postuniversitare, de formare continuă şi doctorat;
 3. c) formarea şi dezvoltarea unei baze de date privind activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul departamentului în ultimii 5 ani;
 4. d) elaborarea planurile de cercetare anuală pe department şi planul strategic de cercetare pe o durată de 5 ani;
 5. e) formarea şi dezvoltarea unei baze de date pentru diferite tipuri de proiecte;
 6. f) informarea în mod operativ a membrilor comunităţii academice în legătură cu toate problemele legate de cercetare, în special în ceea ce priveşte lansarea de competiţii de proiecte;
 7. g) realizarea de instruiri cu personalul didactic şi de cercetare cu privire la competiţiile de proiecte de cercetare şi la punerea în practică a politicii departamentului în domeniul cercetării ştiinţifice;
 8. h) asigurarea de consultanţă în faza de elaborare a propunerilor de proiecte;
 9. i) elaborarea de regulamente şi proceduri privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare, premierea rezultatelor cercetării;
 10. j) menţinerea bazei de date actualizate în permanenţă şi coordonarea publicării şi actualizării informaţiilor pe paginile web. ale Departamentului din domeniul său de competenţă;
 11. k) coordonarea colectivelor de cercetare de la cele trei specializări.
 12. l) coordonarea şi sprijinirea activităţii de înfiinţare de programe de studii postuniversitare şi de formare continuă;
 13. m) stabilirea de legături şi acorduri de cooperare şi parteneriat în domeniile de competenţă cu unităţi de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate;
 14. n) întocmirea ori de câte ori este nevoie a situaţiilor statistice şi a raportărilor privind domeniul de activitate al departamentului;
 15. o) susţinerea materială a labortoarelor de cercetare şi coordonarea activităţilor de editare a revistelor pe domenii de studiu şi a analelor pe secţiuni.

 

Art.19. La nivelul fiecărei specialităţi (program de studiu) se organizează  colective de cercetare. Fiecare specializare are în dotare cel puţin un laborator (cabinet) de cercetare.

 

 1. CoordonatorUL (COORDONATORII) de specializare

 

Art. 41

(1) Coordonatorul (coordonatorii) de specializare are rolul de a asigura buna desfăşurare a procesului de învăţământ la nivelul departamentului, a activităţilor de cercetare ştiinţifică, precum şi de a asigura legătura cu nivelurile superioare din cadrul facultăţii, pe problemele de care răspunde.

(2) Coordonatorul (coordonatorii) de specializare este ales prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare ale departamentului.

 

Art. 42

Coordonatorul (coordonatorii) de specializare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. a) participă la organizarea concursului de admitere la nivelul facultăţii şi asigură activitatea de promovare a imaginii acesteia;
 2. b) asigură relaţia cu organizaţiile studenţeşti, coordonează activităţile de organizare a manifestărilor cultural-sportive şi educative;
 3. c) participă la coordonarea activităţilor de mobilitate a cadrelor didactice şi a studenţilor, de colaborare internaţională şi de participare la manifestările ştiinţifice internaţionale;
 4. d) coordonează activitatea cercurilor studenţeşti şi organizarea sesiunilor de comunicări ale studenţilor;
 5. e) participă la coordonarea activităţilor redacţionale, a publicaţiilor editoriale la nivel de facultate, precum şi cea de monitorizare a organizării manifestărilor ştiinţifice la nivelul facultăţii;
 6. f) coordonează activităţile de cercetare la nivelul departamentului, în care sunt incluşi studenţii şi masteranzii.

 

 1. Personalul didactic şi de cercetare

 

Art.20.

(1) Posturile didactice se ocupă numai prin concurs organizat în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Metodologiei privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante şi a Cartei Universităţii „Hyperion” din Bucureşti.

(2) Concursurile au caracter deschis.

(3) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nici o discriminare, în condiţiile legii.

 

Art. 21.

(1) Posturile didactice vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora.

(2) Conform Legii nr.1/2011, art. 285 alin. (4), în învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru următoarele funcţii: lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar şi profesor universitar.

(3) Ocuparea posturilor vacante prin plata cu ora se propune de Directorul de Departament, împreună cu coordonatorii programelor de studii. Acestea se avizează de Consiliul Facultăţii şi se aprobă de Senat, în funcţie de resursele financiare ale facultăţii/departamentului.

(4) Menţinerea pe un post didactic este condiţionată de performanţele ştiinţifice şi didactice.

 

Art. 22.

(1) Cadrele didactice au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. îndeplinesc sarcinile didactice şi de cercetare, precum şi celelalte activităţi cuprinse în postul didactic ocupat, la un nivel calitativ cât mai înalt;
 2. întocmesc fişele disciplinelor şi, după caz, tematicile şi bibliografiile pentru seminarii, laboratoare şi activităţi practice la toate disciplinele şi pentru toate activităţile didactice cuprinse în structura postului;
 3. elaborează şi depun la Biblioteca Universităţii cursurile (suporturile de curs) la discipline pe care le predau în termen de cel mult 1 lună de la preluarea disciplinelor în structura postului;
 4. răspund solicitărilor studenţilor privind consultaţiile, îndrumarea de proiecte, dizertaţii, lucrări de licenţă, potrivit prevederilor din fişa postului;
 5. asigură respectarea cerinţelor metodologice şi deontologice privind evaluarea studenţilor;
 6. participă la activitatea departamentelor şi facultăţilor şi îndeplinesc sarcinile de ordin profesional stabilite de acestea;
 7. sprijină şi participă la conferinţele naţionale şi internaţionale organizate la nivel de departament şi/sau facultate;
 8. h. respectă toate celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic şi în reglementările interne ale departamentelor şi facultăţii.

(2) Metodologia de examinare, de notare, de completare a cataloagelor, de păstrare a lucrărilor scrise, de ţinere a evidenţei prezenţei la examene şi a altor prevederi conexe, se stabileşte printr-o reglementare emisă de decanul facultăţii.

(3) Nota cadrului didactic evaluator poate fi contestată în maxim 48 de ore de la afişarea acestora la avizier. Rezolvarea contestaţiei va fi facută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar,  dacă studentul solicită acest lucru în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei.

 

 1. SECRETARIATUL DEPARTAMENTULUI

 

Art. 23.

Secretariatul departamentului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. a) asigură corectitudinea datelor înregistrate şi transmise privind evidenţa şi şcolarizarea studenţilor;
 2. b) înregistrează corect şi la termen datele în Registrul matricol;
 3. c) completează registrul matricol – în format scris– cu rezultatele obţinute de fiecare student;
 4. d) verifică, din punct de vedere al elementelor necesare, dosarele candidaţilor care au solicitat înmatricularea şi asigură păstrarea corespunzătoare a acestora;
 5. e) realizează înscrierea anuală a studenţilor în anii de studiu, conform situaţiei şcolare a acestora;
 6. f) repartizează studenţii pe grupe, întocmeşte jurnalul grupei şi îl transmite către şeful de grupă;
 7. g) întocmeşte cataloagele pe grupe pentru fiecare disciplină, asigurând cuprinderea în acestea a tuturor studenţilor înmatriculaţi, şi predă cataloagele către cadrele didactice pe bază de semnătură;
 8. h) preia pe bază de semnătură cataloagele şi fişele de diferenţă conţinând notele şi calificativele acordate studenţilor;
 9. i) verifică din punct de vedere al formei cataloagele preluate de la cadrele didactice şi fişele de diferenţe de la studenţi, şi semnalează imediat lipsa condiţiilor formale ale acestora, în primul rând cadrului didactic, apoi Directorului de departament şi Decanului;
 10. j) transcrie notele şi calificativele obţinute de studenţi în centralizatoare şi realizează calculul mediei notelor obţinute de fiecare student;
 11. k) primeşte şi ţine evidenţa cererilor şi a situaţiilor de prelungire a şcolarizării;
 12. l) întocmeşte anexele la actele de studii pentru fiecare student sau masterand;
 13. m) întocmeşte şi eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de student/ masterand;
 14. n) întocmeşte corect şi în termen anexele actelor de studiu;
 15. o) utilizează corect ştampilele facultăţii.
 16. p) respectă programul cu publicul;
 17. q) respectă procedurile şi regulamentele în vigoare;
 18. r) păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de universitate;
 19. s) utilizează resursele existente exclusiv în interesul universităţii;
 20. t) respectă normele de securitatea muncii şi PSI;
 21. u) respectă prevederile normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 22. v) păstrează confidenţialitatea asupra datelor personale ale studenţilor;
 23. w) respectă prevederile Regulamentului Intern, Contractului colectiv de muncă şi codului de etică şi adoptă în permanenţă un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii;
 24. x) respectă prevederile legale în activitatea de secretariat;
 25. y) îndeplineşte orice alte atribuţii primite de la şeful ierarhic superior.

 

 

Capitolul III. ALEGEREA DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT ŞI A MEMBRILOR CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI

 

 

Art. 24.

Pot candida pentru ocuparea funcţiei de director al departamentului cadrele didactice titulare având funcţia didactică de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar respectiv cercetător ştiinţific grad I, II şi III, cu prestigiu ştiinţific şi didactic, care au autoritate morală şi aptitudini manageriale. Candidaturile trebuie să fie însoţite de un curriculum vitae şi de programul managerial.

 

Art.25.

Pentru funcţia de membru în Consiliul departamentului poate candida orice cadru didactic titular sau cercetător ştiinţific titular, cu prestigiu ştiinţific şi didactic. Candidatura trebuie să fie însoţite de un curriculum vitae.

 

Art.26.

Nu pot candida la funcţiile de conducere   cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare.

 

Art.27.

Alegerile (realegerile) vor fi realizate la nivelul departamentelor facultăţilor conform unui calendar al alegerilor stabilit prin hotărârea Senatului.

 

Art.28.

Candidaturile pentru funcţiile menţionate se anunţă public, prin afişare la avizierele Universităţii, conform calendarului alegerilor.

 

Art.29.

Adunările pentru alegeri sunt legal constituite numai în prezenţa a minim 2/3 din

numărul total al membrilor departamentului respectiv.

 

Art. 30.

Sunt declarate alese în funcţiile de conducere ale departamentului persoanele care au obţinut un număr de voturi „pentru” egal cu cel puţin jumătate plus unu, calculat din totalul membrilor cu drept de vot prezenţi.

 

Art. 31.

Dacă nici unul dintre candidaţi pentru funcţia de director nu a obţinut cel puţin

jumătate plus unu din voturi, atunci se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai primii 2 candidaţi clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

 

Art.32.

Pentru funcţia de membru în Consiliul Departamentului sunt consideraţi aleşi primii cinci candidaţi clasaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

 

Art.33.

Candidaţii aleşi sunt validaţi de Senatul Universităţii. Exercitarea mandatului începe de la data emiterii deciziei de către Rectorul Universităţii.

 

Art. 34.

Funcţia de director de departament nu se cumulează cu altă funcţie de conducere din facultate sau din cadrul Universităţii Hyperion”.

 

Art.35.

În cazul eliberării unui loc în structura de conducere a departamentului, se procedează la alegeri parţiale, cu respectarea aceloraşi principii.

 

Art.36.

În aceeaşi şedinţă de alegeri directorul de departament care îşi încheie mandatul prezintă un raport de activitate pentru perioada în care a fost în funcţie iar candidaţii la funcţia de director îşi prezintă proiectele de programele manageriale.

 

Art.37.

Procesele verbale întocmite cu ocazia alegerilor, împreună cu curriculum vitae şi

programele manageriale ale celor aleşi, vor fi păstrate pe perioada mandatului şi ulterior, arhivate.

 

 

Capitolul IV. ACTIVITATEA  STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR ÎN CADRUL DEPARAMENTULUI DE LITERE ŞI LIMBI STRĂINE

 

 

Art. 38.

Admiterea la specializările din cadrul Departamentului de Litere şi Limbi Străine se face pe bază de concurs de admitere, pe baza unei metodologii – aprobate anual. Admiterea la masterat se face pe bază de examen-interviu în faţa unei comisii formată din cadre didactice de specialitate.

 

Art. 39.

Procedurile şi regulamentul cadru de admitere a studenţilor sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii, art. 8, 9 şi 10.

 

Art. 40.

Structura anului universitar, pe semestre şi săptămâni ca şi celelalte activităţi, desfăşurate conform planului de învăţământ, sunt publicate sau afişate, prin grija decanatului, la începutul anului universitar. Anul de studii este împărţit în două semestre de câte 14 săptămâni fiecare, fiind prevăzut cu perioade de vacanţă. Examenele se pot susţine în decursul anului în maxim 2 sesiuni (iarnă şi vară) conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor, art. 9. Examenele nepromovate în cele două sesiuni se pot susţine în sesiunea de toamnă din luna septembrie.

 

Art. 41.

Modul de susţinere a examenelor sau a altor procedee de verificare (teste, proiecte, lucrări practice şi de laborator etc.) se stabileşte la începutul anului universitar de către directorul de departament şi prin planul de învăţământ al facultăţii.

 

Art. 42.

Departamentul de Litere şi Limbi Străine organizează studii de licenţă şi masterat în condiţiile legii.

 

Art. 43.

Departamentul aplică în evaluarea activităţilor studenţilor Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). La departament se aplică următorul sistem de credite:

 1. a) 180 de credite pentru programele de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani (60 de credite pe an);
 2. b) 120 de credite pentru programele de studii universitare de master cu durata de 2 ani.

 

Art. 44.

Facultatea şi Departamentele pot stabili suplimentar faţă de regulamentele generale la nivel de Universitate, discipline şi forme de activitate didactică (cursuri, laboratoare, seminarii, lucrări practice, proiecte etc.) cu frecvenţă obligatorie, integral sau într-o pondere minimală pentru promovarea disciplinelor respective.

 

Art. 45.

Modul de susţinere a examenelor sau a altor procedee de verificare (teste, lucrări practice etc.) se stabileşte la începutul anului universitar de către consiliul profesoral al facultăţii şi prin planul de învăţământ al facultăţii.

Art. 46.

Pentru studenţii merituoşi – care promovează anul de studiu cu media generală cel puţin 9,50 – se pot acorda de Senatul Universităţii la cererea studentului, cu acordul Decanatului şi aprobarea Rectoratului, premii sau burse de merit, începând cu al doilea an de studiu, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în anul precedent, în ordinea  mediilor, în limita numărului de burse aprobate de Senatul Universităţii.

 

Art. 47.

(1) Raporturile dintre student şi Universitate sunt oficializate printr-un contract cadru de studii universitare. Acesta se actualizează anual (la începutul fiecărui an de studii), prin  Contractul anual de studii, la specializarea şi forma de învăţământ la care studentul este înmatriculat. Prin încheierea contractului anual între student şi decanatul Facultăţii, studentul se înscrie la cursurile obligatorii şi opţionale.

(2) Prin semnarea contractului şi a actelor adiţionale studentul are dreptul să ia parte la toate activităţile didactice aferente disciplinelor alese şi să se prezinte la examen, obligându-se să îndeplinească toate cerinţele stabilite de titularul de disciplină.

 

Art. 48.

Desfăşurarea activităţii studenţilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Carta Universităţii “Hyperion” din Bucureşti- 20111, regulamentele prevăzute pe site-ul Universităţii precum şi de orice alte regulamente interne care conţin prevederi referitoare la studenţi.

 

Art. 49.

Drepturile şi obligaţiile studenţilor se condiţionează reciproc. Studenţii beneficiază de drepturi într-o măsură direct proporţională cu gradul şi calitatea cu care îşi îndeplinesc obligaţiile.

 

Art. 50

Admiterea în Departament şi la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii se face prin concurs, în limita numărului de locuri anunţate şi este organizată potrivit Metodologiei organizării şi desfăşurării admiterii, aprobată anual de Senatul Universităţii, pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (actualmente Ministerul Educaţiei Naţionale) şi a strategiei Universităţii în materie de studenţi şi programe de studii.

 

Art. 51

Admiterea la studiile universitare de licenţă şi masterat se organizează pe locuri cu taxă pentru forma de învăţământ zi;

 

Art. 52

Înmatricularea în Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii se face prin Decizia Rectorului în urma aprobării listei candidaţilor admişi pe baza concursului de admitere.

 

Art. 53

(1) Studiile corespunzătoare pregătirii de licenţă se finalizează cu examen de licenţă/diplomă, constând într-un examen scris, la disciplinele de bază, şi unul oral şi anume prezentarea lucrării de licenţă.

(2) Studiile corespunzătoare pregătirii de masterat se finalizează cu examen de disertaţie, adică susţinerea şi prezentarea orală a disertaţiei.

(3) Examenul de licenţă/disertaţie se organizează potrivit Metodologiei de finalizare a studiilor.

 

Art. 54

(1) Se pot transfera în Universitatea “Hyperion” din Bucureşti studenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, cu specializări acreditate sau autorizate, dacă au acordul facultăţii la care doresc să se transfere şi al instituţiei de la care se transferă şi dacă îndeplinesc condiţiile legale de transfer.

(2) Anul de studii în care studentului i se acceptă transferul se stabileşte în funcţie de disciplinele recunoscute, cu respectarea condiţiei ca studentul să întrunească numărul necesar de credite pentru promovarea anului de studii anterior celui în care solicită transferul. Diferenţa de discipline nerecunoscute sau neefectuate se recuperează pe parcursului anului de studiu.

(3) Transferul nu este permis în anul I şi în ultimul an de studii;

(4) Procedura urmată la transferul studenţilor la/de la Universitatea „Hyperion” din Bucureşti este prevăzută în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.

 

 

Capitolul V.  DISPOZIŢII FINALE

 

Art.55.

Prezentul Regulament de funcţionare, împreună cu celelalte reglementări ale conducerii Universităţii, constituie  documente normative de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, respectarea acestora fiind obligatorie pentru toţi cei care activează în cadrul acestei facultăţi.

 

Art.56.

Conducerea Departamentului va lua măsurile necesare pentru ca întregul personal al acesteia să cunoască prezentul regulament şi asigură premisele respectării prevederilor prezentului regulament.

 

Art.57.

Prezentul Regulament se avizează de către Consiliul Departamentului cu majoritate absolută, în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi şi se aprobă de Consiliul facultăţii.

 

Art. 58.

Modificarea prezentului Regulament se poate face la iniţiativa Consiliului Departamentului sau a unei treimi din membrii Consiliului, respectând procedura urmată la adoptare.

 

 

                                                                          DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

                                                                             Lector univ.dr. Sion Andreea