Litere şi Limbi Străine - Universitatea Hyperion

Departamentul de Litere şi Limbi Străine al Universităţii Hyperion

Programul de studiu de licență

 

Limba şi Literatura Română – O Limbă şi Literatură Modernă (engleză, japoneză)

  zi, 3 ani (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei

Taxă de şcolarizare/ an universitar 2016-2017:

2300 LEI – AN I; 2100 LEI – AN II; 2100 LEI – AN  III.

 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Programului de studiu (specializării) „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ STRĂINĂ (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, CHINEZĂ, JAPONEZĂ)” în cadrul Facultăţii de Litere şi Limbi Străine a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti a fost determinată de necesitatea promovării şi susţinerii – în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională – a dezvoltării unor componenţe ale activităţilor umaniste în conformitate cu reglementările europene şi mondiale în domeniu.

Programul de studiu (specializarea) are ca obiectiv formarea unor cadre competitive, superior calificate pentru a participa la dezvoltarea comunicării interlingvistice în plan european şi mondial, prin asigurarea unei pregătiri temeinice, în concordanţă cu dinamica schimbărilor care se produc în mediul geopolitic.

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor, conceptelor şi tehnicilor de înţelegere a conţinuturilor comunicării în diverse limbi, dar şi edificarea abilităţilor de traducere, constituie obiective majore care fac posibilă integrarea acestora în mediul concurenţial autohton, european şi mondial, prin eficientizarea sporită a activităţilor menţionate.

Realizarea unei pregătiri curente şi de perspectivă a studenţilor, teoretică şi în special practică, care să permită desfăşurarea unor activităţi didactice, reprezintă una dintre liniile directoare ale activităţii de instruire şi educaţionale desfăşurate în cadrul programului.

Programul de studii (specializarea) asigură prin gama de discipline cuprinse în planul de învăţământ o pregătire temeinică a cadrelor calificate pentru diferite segmente ale activităţilor umaniste, în concordanţă cu schimbările calitative care se produc în dinamica politicii educaţionale interne şi externe.

    Domenii de calificare

            Programul de studii pregăteşte profesori pentru învăţământul preuniversitar, asistenţi de cercetare, cercetători, consilieri, filologi, lingvişti, experţi, traducători, interpreţi, interpreţi relaţii diplomatice, referenţi literari, secretari literari, editori, redactori, funcţionari de stat, funcţionari publici, angajaţi în companii mari şi mici, consilieri pe probleme de cultură, documentarişti.

 Competenţele dobândite

    LIMBA ROMÂNĂ :

 • Dezvoltarea unui vocabular de specialitate din domeniul de interes al cursantului
 • Sesizarea şi exersarea unor structuri discursive specifice tipului de texte din domeniul de interes al cursantului
 • Conştientizarea propriilor dificultăţi de comunicare în limba romană – Adaptarea la situaţia de comunicare: formală/ informala
 • Înţelegerea spiritului culturii romane prin raportare la propria cultură – Folosirea adecvată a manualului în învăţarea limbii române
 • Utilizarea dicţionarelor bilingve şi a celor monolingve pentru dezvoltarea cunoştinţelor de vocabular

    LIMBI STRĂINE :

 • Identificarea de informaţii cheie din texte autentice
 • Aprofundarea cunoştinţelor privind elementele gramaticale; elemente de traducere, structuri gramaticale
 • Recunoaşterea organizării logice a unui paragraf / text informativ din domeniul specializării
 • Relatarea conţinutului unui film/ al unui documentar de specialitate, pe baza unui plan de idei dat
 • Relatarea sub formă de raport a desfăşurării unei activităţi de grup / proiect individual/ activităţi cotidiene etc.
 • Redactarea de scrisori de răspuns în care sunt exprimate opinii/ judecaţi legate de activitatea tinerilor
 • Exprimarea de opinii despre activităţile tinerilor
 • Traducerea în şi din limba romană a unor texte din domenii de interes
 • Redarea către o terţă persoana a conţinutului esenţial al unei conversaţii
 • Abilităţi de comunicare în limbă străină, exprimare fluentă în limbă străină
 • Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 • Discuţii şi comentarii asupra subiectelor studiate
 • Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/ cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane/ instituţii cu responsabilităţi similare/ participarea la propria dezvoltare profesională)
 • Organizarea de sesiuni ştiinţifice între studenţi, pe anumite teme date
 • Acţiuni/ Activităţi interactive între studenţi
 • Participarea la conferinţe naţionale, internaţionale şi sesiuni ştiinţifice de comunicări
 • Schimburi culturale cu diverse instituţii din ţară şi din străinătate

Obiective Generale

 • consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul documentării filologice pentru decidenţii şi specialiştii în filologie din România şi pe plan internaţional, precum şi aprofundarea unor practici actuale ale filologiei, care sunt de mare interes pentru îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor;
 • asigurarea unor competenţe care să certifice fiecărui cursant nivelul de calificare atins în domeniu;
 • crearea unui corp de profesionişti din rândul absolvenţilor, care să activeze cu responsabilitate şi profesionalism în vederea dezvoltării de noi programe de succes, a identificării oportunităţilor de piaţă, a nevoilor consumatorilor şi a dezvoltării strategiilor corespunzătoare;
 • recunoaşterea competenţelor acumulate care să ofere posibilitatea mobilităţii transfrontaliere, în spaţiul european al forţei de muncă pregătite în România.

 Obiective specifice:

 • însuşirea modalităţilor de înglobare a tehnicilor şi practicii traducerilor profesionale în dialogul intercultural;
 • formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comentare a unui text, editarea şi/sau traducerea lui;
 • cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de culegere, analiză şi interpretare a informaţiilor din surse deschise, pentru întocmirea de bibliografii tematice;
 • însuşirea utilizării instrumentarului de lucru necesar în promovarea dialogului intercultural;
 • familiarizarea cursanţilor cu limbajele specifice ale ştiinţelor pentru realizarea dialogului în cadrul aquis-ului comunitar european;
 • dezvoltarea abilităţilor privind cercetarea în domeniul filologiei, istoriei literare, bibliologiei, în vederea adâncirii studiilor spre masterat şi, apoi, spre doctorat;
 • construirea unei atitudini etice corecte a studenţilor faţă de cercetarea umanistă în general;
 • implicarea studenţilor în construirea şi difuzarea unei imagini corecte a culturii româneşti, pentru a sta demn în dialogul cu alte culturi naţionale europene şi/sau mondiale.